دوشنبه, 01 مرداد 1403

باغ مخبرالدوله (3)

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
باغ مخبرالدوله (3)

مخبر‌الدوله باغ ملك‌الكتاب را كه در شرق خیابان ایلخانی (فردوسی) مقابل باغ ایلخانی (بانك مركزی وملی كنونی) از او خرید مساحت باغ 10 -12 هزار ذرع بود كه به شش هزار تومان به اقساط خریداری نمود. مخبر‌الدوله باغ را به سه بخش قسمت كرد، قسمتی را به محمد حسین خان ادیب‌الدوله ناظم دارالفنون داد و قسمتی هم به برادرش نیرالمولك سپرد كه اكنون سفارت تركیه است و قسمت سوم را خود برداشت. بعدها آن را به آلمانی‌ها فروخت كه امروز سفارت آلمان در آن واقع است.

هنگام ترسیم نقشه نجم‌الدوله چاپ 1309 قمری باغ مزبور سفارت آلمان بوده است یعنی مخبر‌الدوله پیش از این تاریخ باغ را به آلمانی‌ها فروخته بود و ...

بیشتر بخوانید: