دوشنبه 11 مرداد 1400

به پایگاه اینترنتی آثار تالیفی داریوش شهبازی خوش آمدید. تمامی مطالب این سایت تحت حمایت قانون « حقوق مولفين » میباشد. هرگونه سوء استفاده به هر شکلی يا انتشار مطالب در سایتها یا نشریات بدون کسب اجازه از مولف و بدون ذکر منبع اکيدا ممنوع است. استفاده از مجموعه مقالات بصورت یکجا ممنوع میباشد.

 

صفحه اصلی arrow مقالات و عناوین arrow تهران نامه، ویرایش

تهران نامه، ویرایش

 

تهران نامه -  ویرایش

- تمام کلمات جدا نوشته شود، نظیر؛

این ها- آن ها- این که- آن که- این جا – آن جا- قزاق خانه- ضراب خانه- چنان که، به جز کلمات فهرست زیر.

- در کلمات مختوم به‌های غیرملفوظ، در حالت مضاف، نوشته می شود: «خانهٔ من، نامهٔ او»

- آغا فقط برای احترام به زنان به کار می رود، بنا براین آقامحمدخان- آقا بهرام و ... نوشته می شود.

- اسامی اروپاییان و دیگر کلماتی که چند گونه متفاوت نوشته می شود، گونه منتخب در «تهران نامه» به قرار زیر است.

- «با وجود این» نوشته شود. 

- قبل از که و واو موصول ویرگول نیاز نیست.

- «عرض کنم که» ، «به عنوان» و «به قول معروف» حذف شود.

 - جمله کوتاه باشد.

- چند جمله با یک فعل نباشد.

- واژه دور از ذهن و متکلّفانه نباشد.

- واژه فارسی با نشانه جمع عربی جمع نباشد: کارخانجات ـ کارخانه ها، گرایشات ـ گرایش ها، پروانه جات ـ پروانه ها،  بازرسین ـ بازرسان، دسته جات ـ دسته ها،  بنادر ـ بندرها، دستورات ـ دستورها، اساتید ـ استادان، باغات ـ باغ ها، بساتین ـ بستان ها، آزمایشات ـ آزمایش ها، میادین ـمیدان ها.

 - حسب الفرمان ـ حسب فرمان، حسب الدستور ـ حسب دستور، حسب السّفارش ـ حسب سفارش

- ناچاراً ـ به ناچار، گاهاً ـ گاه گاه، جاناً ـ جانی، تلفناً ـ تلفنی .

- سیستم – نظام، فول تایم –  تمام وقت، کامپیوتر – رایانه، علی کلّ حال – در هر صورت، امتلا – انباشتگی، جمهور ناس همه مردم.

 - عنقریب – عن قریب، معهذا – مع هذا، انشاءالله – ان شاءالله، منجمله – من جمله، علیحده – علی حده، معذلک – مع ذلک  

- بیوتات (جج) است برای بزرگان به کار رفته است.

- همسر، همسایه، همشیره و …

- بیحال – بی حال، بیچون و چرا – بی چون و چرا، بیکس – بی کس، بیآزار – بی آزار، بیکار –  بی کار

- پسوند فارسی پیوسته نوشته شود: گل زار –  گلزار، تنگ نا –  تنگنا، نمک دان – نمکدان ، گرم سیر –  گرمسیر، سوگ وار – سوگوار.

- ضمیر ملکی پیوسته نوشته شود: صدای مان – صدایمان، دست تان – دستتان، عموی ام – عمویم، صندلی مان – صندلیمان

- پس از کلمه مختوم به «ه» و «ی» جدا باشد: جامه –  جامه ات، تابلوت – تابلوات، بارانیش – بارانی اش

- فعل های اسنادی (ام، ای، است، ایم، اید، اند) به حرف صامت می چسبد

خوشحال ام – خوشحالم، پاک اید – پاکید، خشنودایم – خوشنودیم

- مختوم به «ه» و «ی» جدا نوشته شود: فرزانه ام، ایرانی اید

- همزه پایان برخی کلمه های عربی در فارسی حذف شود: انشاء – انشا، املاء – املا، ابتداء – ابتدا و: انتها، صحرا، اعضا، رجا، شعرا، فضلا، بیضا و…

- هرگاه مضاف و موصوف واقع شوند «ی» می افزاییم: اعضای بدن

و به جای کسره اضافه «ی» اضافه می شود:ابتدائی –  ابتدایی

- همزه به «ی» بدل می شود: شائق – شایق، زائد – زاید، دائره – دایره و : دایم، فواید، عجایب، دلایل، علایم، ملایک، معایب …

- برخی با همزه اند: قرائت، قائم، رئیس، جزئی، صائب و...

- همزه کلمه های بیگانه روی کرسی «ئـ» نوشته شود: زئوس، پنگوئن، ژوئن، کاکائو، لائوس، ناپلئون، لئونارد، سوئد، رافائل، سوئز، کافئین، بمبئی، تیروئید، تئاتر، رئالیست و….

- همزه ماقبل مفتوح: رأس، مأخذ، تأثیر، ملجأ، تألیف، رأفت، یأس و…

- همزه ماقبل مضموم: مؤمن، رؤیا، مؤدب، فؤاد، رؤسا، مؤاخذ و…

- الف مقصوره در پایان کلمه ها به صورت «ا» در می آید: اعلی – اعلا، کسری –  کسرا، کبری – کبرا، تقوی – تقوا- حتی، حتا

- رقم تاریخ به عنوان مثال یا ( 1125 تا 1350) یا ( 1350-1125) نوشته شود.

- مواردی که از اعداد استفاده نمی شود، ترتیب حروف ابجد به کار گرفته شود. الف ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ (1 تا 1000)

- برای نوشتن ترتیب بعد از عدد؛ نقطه 1. 2. ... و بعد از حرف نیم پرانتز؛ الف)  ج) و ...    می آید.

- عدد کمتر از بیست و بیست به صورت حرف یعنی یک- دو- سیزده- بیست دیگر اعداد 21- 165- 1852 ...

- اعشار به صورت عدد مانند؛ 2/3 - 6/7 ...

- عدد اگر اول جمله بیاید به حروف می نویسیم.

- در صد به حروف نوشته می شود؛ بیست و دو درصد - نه درصد ...

 فهرست کلمات:

آب آلویی

آب باتری

آب پخش کن

آب پاش

آبجو سازی

آبخیز

آبدار

آبدزدک

آبدهی

آبدیدگی

آبراه

آبرفت

آبرنگ

آبرومند

آب زدایی

آبزن

آبزی آبزیان

آبسرد

آبشار

آبشخور

آبشر

آبکار

آبکش

آبکنار

آبگاه

آبگذر

آبگیر

آبگینه خانه

آب لمبویی

آبونمان

آبیار

آخورباشی آخورچی آخورسالار

آدلف

آریاییان

آسانسورچی

آسایشگاه

آستینچه

آسفالت کاری

آسمان غرمبه

آسیابچرخ

آشپزباشی

آفتاب گردانچی

آقچه

آمریکایی - آفریقایی

آقادایی

آقامحمدخان

آلومینیم

آماجگاه

آمریکا

آموزشکده - آموزشگاه

آموزشیار

آنچه

آهنگر

آیرودینامیک

آیفون

آینه

آیین

ابرویی

ابن الوقت

ابنای بشر

اتاق

اتراق گاه

اتریش

اتکایی

اتو- اتوشویی

اجاره نامچه

احساس گرایی

احمقکده

احوالپرس

اخباریگری

اخلالگر

ادعایی

ارابه چی

ارادتمند

اراده وسایل جنگ (عراده واحد شمارش)

ارتدکس (تو)

اردیبهشت

ارزشمند

ارزشیابی

اروپایی

اره مویی

اسبچه

استانبول

استانبولی پلو

استراحتگاه

اسطوقدوس

استون (acetone )

اسرائیل

اس و قس

اشغالگر

اصلاحگر

اطفاییه

اقامتگاه

الهه

الوات

امامزاده

امانتکار

انچوچک

اندیشمند

انغوزه

انکرالاصوات

اوزالید

اوزون برون

اوساکریم

اوغور

اولتیماتوم

اورت

اهن و اهون

اهن و تلپ

اه و پیف

اه و تف

ایاق

ایده آل

ایده ئولوژی

ایلامیان

ایلچی

ایوانچه ایوانگاه

ایها الناس

باتری

بادامچه

بادرنجبویه

بازداشتگاه

باسلوق

باغشهر

باقی مانده

بلشویسم

بالطبع-  بالعکس – بالفرض- با لکل(یکسره- به طور کلی)

بالماسکه

بالن

با مسمی

بانکدار

بتکده بتگر

بتن آرمه

بته جقه

بچگانه

بحث و فحص

بخر و بفروش

بخشاییدن

بدآیین

بدرالدجی

بدمینتون

برانکارد

برانی

بزبچه

بزرگ راه

بزرگسال

بزنگاه

بزهکار

بشکوه

بعینه

بقچه

بلوار

بلهوس

بولدوزر

بنجل

بنچاق

بوالعجب بوالعجایب

بوداییسم

بوییدن

به استثنای ...

به انحای مختلف

بهایم

بهایی

به به کنان

به پیر به پیغمبر

به جرئت

به لیمو

بهورز

بهین بهینه

بیانگر بیان نامه

بیسکویت

بیق

بیکار

بیگاری

بینوا

بیهده- بیهوده

بیهش- بی هوش

پا به رکاب

پاتوق

پاتیل

پارادکس

پاسخ گویی

پاسدار

پاسگاه

پاقاپوق

پالایشگاه

پانسیون

پایتخت

پایگاه

پایین پاییدن

پترزبورگ

پترکبیر

پرتگاه

پرطمطراق

پرفسور

پرملات

پروتئین

پژوهشکده

پسغام

پلیور

پلیمر- پلی کپی

پناهگاه

پنگوئن

پولاک ادوارد

پولیش کار

پیرپاتال

پیزری

پیشباز

پیشنهاد

پیشوایی

پیمانکار

تاق- تاقچه- تاق نما

تاق و توق

تایب

تایید

تپق

تپل

تخارستان

تخت طاووس

تخریبچی

ترابوزان

ترخینه

تسوج

تشتچه

تشکچه

تلنگر

تل هرز

تمغا

تنبورنواز

توافق نامه

توس

توقفگاه

تهماسب

تهمورث

تهی دست

تیار

جرئت

جرایم

جزایی

جزء

جزئی

جقجقه

جغوربغور

جقه

جکسن

جلمبر

جنایی

جنگلبان

جیغ جیغو

چاییدن

چرایی

چرت قوز

چقر

چقرمگی

چقاله بادام

چلویی

چنانچه

چندرغاز -شندر غاز

حوایج

حیص و بیص

خائن

خاکشیر

خالصه جات

خان دایی

خانم رییس

ختمی

خداییش

خرابکار

خرسنبگ

خروخر

خلایق

خوش ذایقه

دانشسرا

دانشکده

دانشگاه

داوود

دایر

دایره

دایره المعارف

دایم

دایی قزی

دربخانه

درق و دروق

دروویل سرهنگ

دمبلیچه

دموکرات دموکراسی

دم گل

دوستعلی

دوقورت و نیم

ذاق و ذوق

ذایقه

ذخایر

ذق ذق

ذیحجه

ذیقعده

راپرت

راستگو

راولینسن

رختکن

رسوایی

رو به رو

روزنامه جات

رماتیسم

رومانف

ریخت و پاش

رئیس

زا به راه

زاق وزوق

زاید

زایده

زائر

زقنبود

زق زق

زلم زیمبو

زولبیا

زنجبیل

زیگزاگ

سارافن

ساعتچی

سال خوردگی

سالروز

سالگشت

سالمند

سانسن

سپور

سرتق

سگ مذهب

سگ مسب

سلایق

سموئیل

سندرم

سنفونی

سنگ پا

سنگ دل

سیاستمدار

سیرمونی

سئوال

شاه پسند

شستشو

ششلول بند

شعایر

شیدایی

شیوایی

شی ای

صاحبقران

ضجه مویه

ضرایب

ضربدر

طالبوف

طاووس

طایر

طایفه

طرایق

طمطراق

طوقدار

عراده واحد شمارش اراده وسایل جنگی

علاقه مند

عیالمند

عیالوار

فایق

فضایل خوانی

فوکتی  (  Focckette کوکاتی، فتکی، فکتی، فکاته)

فواید

فووریه دکتر

فین کن اشتاین

قاتق

قاتی پاتی

قارقارک

قازیاقی

قاق

قاقاله خشکه

قال گذاشتن

قان و قون

قایل

قایم باشک

قائم مقام

قراقروت

قرائت

قرچ

قرقر

قروچ قروچ

قزن قفلی

قشه رعشه

قل قل

قلقلک

قلفتی

قلیان

قنبرک

قمپز

قمیش

قوقولی قوقو

کائوچو

کاکائویی

کاووس

کتابخانه

کلاشینکف

کلنل

کورش

کوفته قلقلی

کانگ فو

کهنسال

گارسن

گازوئیل

گالن

گذاشتن = قرار دادن/ گزاشتن= به جا آوردن(نمازگزارم)

 

گراییدن

گرمسیر

گریبایدف

گفتگو

گل بته

گلخانه

گوشتالود

گندله سازی

گیربکس

لامسب

لطایف

لک و پک

لمبر

لوایم

لولوخرخره

لیاخف

مادمازل

ماراتن

مارکف

مامایی

مائو

مزقانچی

معتنا به =چیزی که قابل اعتناست. 

 

ملات

منوپل

منوکسید

منولوگ

موسیو

میراخور

نایل

نایین

نشئت

نگهدار

نوآیین

واتسن انگلیسی

واگن

وسایط

وسایل

وغ وغ

ویدئو

ویلسن

ویلن

هارت و پورت

هایل

هجده

هرویین

هرهری مذهب

هفت خان

هفت خوان

هفت صدم

هفت صد

هلک و هلک

هم آغوش

هم آوا

هماهنگ

همبستگی

هم تراز

همخو

همخوابگی

همدرد

همدست

همدم

همراز

همراه

همرنگ

همزاد

همزن

همساز

همسال

همسایه

همسر

همسو

همشیره

همقد

همکار

همکف

همگام

همگن

همگون

همنام

همنوع

هموار

هیئت دولت

یاردانقلی

یدکچی

یقلاوی

یکباره

یک بار

یک پارچه سازی

یکتا

یکسره

یکمین

یکهو

یونیفرم ( uniform )

ییلاق نشین

 

 

 

منوی اصلی

صفحه اصلی
مطبوعات و رسانه
مقالات و عناوین
برگ هایی از تاریخ تهران
تاریخ سکه
خرید کتاب
دانلود کتاب
کتاب‌های منتشر شده
ارتباط با مولف

جستجو
حاضرین در سایت
29 میهمان حاضرند
آمار بازدید ها
امروز791
دیروز934
تا کنون2547683

تهران نامه

© Copyright 2008 DARIOUSH SHAHBAZI . All rights reserved.