شنبه 9 مرداد 1400

به پایگاه اینترنتی آثار تالیفی داریوش شهبازی خوش آمدید. تمامی مطالب این سایت تحت حمایت قانون « حقوق مولفين » میباشد. هرگونه سوء استفاده به هر شکلی يا انتشار مطالب در سایتها یا نشریات بدون کسب اجازه از مولف و بدون ذکر منبع اکيدا ممنوع است. استفاده از مجموعه مقالات بصورت یکجا ممنوع میباشد.

 

صفحه اصلی arrow برگ هایی از تاریخ تهران arrow برگ هایی از تاریخ تهران جلد 3

برگ هایی از تاریخ تهران جلد 3
فهرست صفحات
برگ هایی از تاریخ تهران جلد 3
صفخه 2
صفخه 3
صفخه 4
صفخه 5
صفخه 6
صفخه 7
صفخه 8
صفخه 9
صفخه 10
صفخه 11
صفخه 12
صفخه 13
صفخه 14
صفخه 15
صفخه 16
صفخه 17
صفخه 18
صفخه 19
صفخه 20
صفخه 21
صفخه 22
صفخه 23
صفخه 24
صفخه 25
صفخه 26
صفخه 27
صفخه 28
صفخه 29
صفخه 30
صفخه 31
صفخه 32
صفخه 33
صفخه 34
صفخه 35
صفخه 36
صفخه 37
صفخه 38
صفخه 39
صفخه 40
صفخه 41
صفخه 42
صفخه 43
صفخه 44
صفخه 45
صفخه 46
صفخه 47
صفخه 48
صفخه 49
صفخه 50
صفخه 51
صفخه 52
صفخه 53
صفخه 54
صفخه 55
صفخه 56
صفخه 57
صفخه 58
صفخه 59
صفخه 60
صفخه 61
صفخه 62
صفخه 63
صفخه 64
صفخه 65
صفخه 66
صفخه 67
صفخه 68
صفخه 69
صفخه 70
صفخه 71
صفخه 72
صفخه 73
صفخه 74
صفخه 75
صفخه 76
صفخه 77
صفخه 78
صفخه 79
صفخه 80
صفخه 81
صفخه 82
صفخه 83
صفخه 84
صفخه 85
صفخه 86
صفخه 87
صفخه 88
صفخه 89
صفخه 90
صفخه 91
صفخه 92
صفخه 93
صفخه 94
صفخه 95
صفخه 96
صفخه 97
صفخه 98
صفخه 99
صفخه 100
صفخه 101
صفخه 102
صفخه 103
صفخه 104
صفخه 105
صفخه 106
صفخه 107
صفخه 108
صفخه 109
صفخه 110
صفخه 111
صفخه 112
صفخه 113
صفخه 114
صفخه 115
صفخه 116
صفخه 117
صفخه 118
صفخه 119
صفخه 120
صفخه 121
صفخه 122
صفخه 123
صفخه 124
صفخه 125
صفخه 126
صفخه 127
صفخه 128
صفخه 129
صفخه 130
صفخه 131
صفخه 132
صفخه 133
صفخه 134
صفخه 135
صفخه 136
صفخه 137
صفخه 138
صفخه 139
صفخه 140
صفخه 141
صفخه 142
صفخه 143
صفخه 144
صفخه 145
صفخه 146
صفخه 147
صفخه 148
صفخه 149
صفخه 150
صفخه 151
صفخه 152
صفخه 153
صفخه 154
صفخه 155
صفخه 156
صفخه 157
صفخه 158
صفخه 159
صفخه 160
صفخه 161
صفخه 162
صفخه 163
صفخه 164
صفخه 165
صفخه 166
صفخه 167
صفخه 168
صفخه 169
صفخه 170
صفخه 171
صفخه 172
صفخه 173
صفخه 174
صفخه 175
صفخه 176
صفخه 177
صفخه 178
صفخه 179
صفخه 180
صفخه 181
صفخه 182
صفخه 183
صفخه 184
صفخه 185
صفخه 186
صفخه 187
صفخه 188
صفخه 189
صفخه 190
صفخه 191
صفخه 192
صفخه 193
صفخه 194
صفخه 195
صفخه 196
صفخه 197
صفخه 198
صفخه 199
صفخه 200
صفخه 201
صفخه 202
صفخه 203
صفخه 204
صفخه 205
صفخه 206
صفخه 207
صفخه 208
صفخه 209
صفخه 210
صفخه 211
صفخه 212
صفخه 213
صفخه 214
صفخه 215
صفخه 216
صفخه 217
صفخه 218
صفخه 219
صفخه 220
صفخه 221
صفخه 222
صفخه 223
صفخه 224
صفخه 225
صفخه 226
صفخه 227
صفخه 228
صفخه 229
صفخه 230
صفخه 231
صفخه 232
صفخه 233
صفخه 234
صفخه 235
صفخه 236
صفخه 237
صفخه 238
صفخه 239
صفخه 240
صفخه 241
صفخه 242
صفخه 243
صفخه 244
صفخه 245
صفخه 246
صفخه 247
صفخه 248
صفخه 249
صفخه 250
صفخه 251
صفخه 252
صفخه 253
صفخه 254
صفخه 255
صفخه 256
صفخه 257
صفخه 258
صفخه 259
صفخه 260
صفخه 261
صفخه 262
صفخه 263
صفخه 264
صفخه 265
صفخه 266
صفخه 267
صفخه 268
صفخه 269
صفخه 270
صفخه 271
صفخه 272
صفخه 273
صفخه 274
صفخه 275
صفخه 276
صفخه 277
صفخه 278
صفخه 279
صفخه 280
صفخه 281
صفخه 282
صفخه 283
صفخه 284
صفخه 285
صفخه 286
صفخه 287
صفخه 288
صفخه 289
صفخه 290
صفخه 291
صفخه 292
صفخه 293
صفخه 294
صفخه 295
صفخه 296
صفخه 297
صفخه 298
صفخه 299
صفخه 300
صفخه 301
صفخه 302
صفخه 303
صفخه 304
صفخه 305
صفخه 306
صفخه 307
صفخه 308
صفخه 309
صفخه 310
صفخه 311
صفخه 312
صفخه 313
صفخه 314
صفخه 315
صفخه 316
صفخه 317
صفخه 318
صفخه 319
صفخه 320
صفخه 321
صفخه 322
صفخه 323
صفخه 324
صفخه 325
صفخه 326
صفخه 327
صفخه 328
صفخه 329
صفخه 330
صفخه 331
صفخه 332
صفخه 333
صفخه 334
صفخه 335
صفخه 336
صفخه 337
صفخه 338
صفخه 339
صفخه 340
صفخه 341
صفخه 342
صفخه 343
صفخه 344
صفخه 345
صفخه 346
صفخه 347
صفخه 348
صفخه 349
صفخه 350
صفخه 351
صفخه 352
صفخه 353
صفخه 354
صفخه 355
صفخه 356
صفخه 357
صفخه 358
صفخه 359
صفخه 360
صفخه 361
صفخه 362
صفخه 363
صفخه 364
صفخه 365
صفخه 366
صفخه 367
صفخه 368
صفخه 369
صفخه 370
صفخه 371
صفخه 372
صفخه 373
صفخه 374
صفخه 375
صفخه 376
صفخه 377
صفخه 378
صفخه 379
صفخه 380
صفخه 381
صفخه 382
صفخه 383
صفخه 384
صفخه 385
صفخه 386
صفخه 387
صفخه 388
صفخه 389
صفخه 390
صفخه 391
صفخه 392
صفخه 393
صفخه 394
صفخه 395
صفخه 396
صفخه 397
صفخه 398
صفخه 399
صفخه 400
صفخه 401
صفخه 402
صفخه 403
صفخه 404
صفخه 405
صفخه 406
صفخه 407
صفخه 408
صفخه 409
صفخه 410
صفخه 411
صفخه 412
صفخه 413
صفخه 414
صفخه 415
صفخه 416
صفخه 417
صفخه 418
صفخه 419
صفخه 420
صفخه 421
صفخه 422
صفخه 423
صفخه 424
صفخه 425
صفخه 426
صفخه 427
صفخه 428
صفخه 429
صفخه 430
صفخه 431
صفخه 432
صفخه 433
صفخه 434
صفخه 435
صفخه 436
صفخه 437
صفخه 438
صفخه 439
صفخه 440
صفخه 441
صفخه 442
صفخه 443
صفخه 444
صفخه 445
صفخه 446
صفخه 447
صفخه 448
صفخه 449
صفخه 450
صفخه 451
صفخه 452
صفخه 453
صفخه 454
صفخه 455
صفخه 456
صفخه 457
صفخه 458
صفخه 459
صفخه 460
صفخه 461
صفخه 462
صفخه 463
صفخه 464
صفخه 465
صفخه 466
صفخه 467
صفخه 468
صفخه 469
صفخه 470
صفخه 471
صفخه 472
صفخه 473
صفخه 474
صفخه 475
صفخه 476
صفخه 477
صفخه 478
صفخه 479
صفخه 480
صفخه 481
صفخه 482
صفخه 483
صفخه 484
صفخه 485
صفخه 486
صفخه 487
صفخه 488
صفخه 489
صفخه 490
صفخه 491
صفخه 492
صفخه 493
صفخه 494
صفخه 495
صفخه 496
صفخه 497
صفخه 498
صفخه 499
صفخه 500
صفخه 501
صفخه 502
صفخه 503
صفخه 504
صفخه 505
صفخه 506
صفخه 507
صفخه 508
صفخه 509
صفخه 510
صفخه 511
صفخه 512
صفخه 513
صفخه 514
صفخه 515
صفخه 516
صفخه 517
صفخه 518
صفخه 519
صفخه 520
صفخه 521
صفخه 522
صفخه 523
صفخه 524
صفخه 525
صفخه 526
صفخه 527
صفخه 528
صفخه 529
صفخه 530
صفخه 531
صفخه 532
صفخه 533
صفخه 534
صفخه 535
صفخه 536
صفخه 537
صفخه 538
صفخه 539
صفخه 540
صفخه 541
صفخه 542
صفخه 543
صفخه 544
صفخه 545
صفخه 546
صفخه 547
صفخه 548
صفخه 549
صفخه 550
صفخه 551
صفخه 552
صفخه 553
صفخه 554
صفخه 555
صفخه 556
صفخه 557
صفخه 558
صفخه 559
صفخه 560
صفخه 561
صفخه 562
صفخه 563
صفخه 564
صفخه 565
صفخه 566
صفخه 567
صفخه 568
صفخه 569
صفخه 570
صفخه 571
صفخه 572
صفخه 573
صفخه 574
صفخه 575
صفخه 576
صفخه 577
صفخه 578
صفخه 579
صفخه 580
صفخه 581
صفخه 582
صفخه 583
صفخه 584
صفخه 585
صفخه 586
صفخه 587
صفخه 588
صفخه 589
صفخه 590
صفخه 591
صفخه 592
صفخه 593
صفخه 594
صفخه 595
صفخه 596
صفخه 597
صفخه 598
صفخه 599
صفخه 600
صفخه 601
صفخه 602
صفخه 603
صفخه 604
صفخه 605
صفخه 606
صفخه 607
صفخه 608
صفخه 609
صفخه 610
صفخه 611
صفخه 612
صفخه 613
صفخه 614
صفخه 615
صفخه 616
صفخه 617
صفخه 618
صفخه 619
صفخه 620
صفخه 621
صفخه 622
صفخه 623
صفخه 624
صفخه 625
صفخه 626
صفخه 627
صفخه 628
صفخه 629
صفخه 630
صفخه 631
صفخه 632
صفخه 633
صفخه 634
صفخه 635
صفخه 636
صفخه 637
صفخه 638
صفخه 639
صفخه 640
صفخه 641
صفخه 642
صفخه 643
صفخه 644
صفخه 645
صفخه 646
صفخه 647
صفخه 648
صفخه 649
صفخه 650
صفخه 651
صفخه 652
صفخه 653
صفخه 654
صفخه 655
صفخه 656
صفخه 657
صفخه 658
صفخه 659
صفخه 660
صفخه 661
صفخه 662
صفخه 663
صفخه 664
صفخه 665
صفخه 666
صفخه 667
صفخه 668
صفخه 669
صفخه 670
صفخه 671
صفخه 672
صفخه 673
صفخه 674
صفخه 675
صفخه 676
صفخه 677
صفخه 678
صفخه 679
صفخه 680
صفخه 681
صفخه 682
صفخه 683
صفخه 684
صفخه 685
صفخه 686
صفخه 687
صفخه 688
صفخه 689
صفخه 690
صفخه 691
صفخه 692
صفخه 693
صفخه 694
صفخه 695
صفخه 696
صفخه 697
صفخه 698
صفخه 699
صفخه 700
صفخه 701
صفخه 702
صفخه 703
صفخه 704
صفخه 705
صفخه 706
صفخه 707
صفخه 708
صفخه 709
صفخه 710
صفخه 711
صفخه 712
صفخه 713
صفخه 714
صفخه 715
صفخه 716
صفخه 717
صفخه 718
صفخه 719
صفخه 720
صفخه 721
صفخه 722
صفخه 723
صفخه 724
صفخه 725
صفخه 726
صفخه 727
صفخه 728
صفخه 729
صفخه 730
صفخه 731
صفخه 732
صفخه 733
صفخه 734
صفخه 735
صفخه 736
صفخه 737
صفخه 738
صفخه 739
صفخه 740
صفخه 741
صفخه 742
صفخه 743
صفخه 744
صفخه 745
صفخه 746
صفخه 747
صفخه 748
صفخه 749
صفخه 750
صفخه 751
صفخه 752
صفخه 753
صفخه 754
صفخه 755
صفخه 756
صفخه 757
صفخه 758
صفخه 759
صفخه 760
صفخه 761
صفخه 762
صفخه 763
صفخه 764
صفخه 765
صفخه 766
صفخه 767
صفخه 768
صفخه 769
صفخه 770
صفخه 771
صفخه 772
صفخه 773
صفخه 774
صفخه 775
صفخه 776
صفخه 777
صفخه 778
صفخه 779
صفخه 780
صفخه 781
صفخه 782
صفخه 783
صفخه 784
صفخه 785
صفخه 786
صفخه 787
صفخه 788
صفخه 789
صفخه 790
صفخه 791
صفخه 792
صفخه 793
صفخه 794
صفخه 795
صفخه 796
صفخه 797
صفخه 798
صفخه 799
صفخه 800
صفخه 801
صفخه 802
صفخه 803
صفخه 804
صفخه 805
صفخه 806
صفخه 807
صفخه 808
صفخه 809
صفخه 810
صفخه 811
صفخه 812
صفخه 813
صفخه 814
صفخه 815
صفخه 816
صفخه 817
صفخه 818
صفخه 819
صفخه 820
صفخه 821
صفخه 822
صفخه 823
صفخه 824
صفخه 825
صفخه 826
صفخه 827
صفخه 828
صفخه 829
صفخه 830
صفخه 831
صفخه 832
صفخه 833
صفخه 834
صفخه 835
صفخه 836
صفخه 837
صفخه 838
صفخه 839
صفخه 840
صفخه 841
صفخه 842
صفخه 843
صفخه 844
صفخه 845
صفخه 846
صفخه 847
صفخه 848
صفخه 849
صفخه 850
صفخه 851
صفخه 852
صفخه 853
صفخه 854
صفخه 855
صفخه 856
صفخه 857
صفخه 858
صفخه 859
صفخه 860
صفخه 861
صفخه 862
صفخه 863
صفخه 864
صفخه 865
صفخه 866
صفخه 867
صفخه 868
صفخه 869
صفخه 870
صفخه 871
صفخه 872
صفخه 873
صفخه 874
صفخه 875
صفخه 876
صفخه 877
صفخه 878
صفخه 879
صفخه 880
صفخه 881
صفخه 882
یادداشت ها

نویسنده Herman در تاریخ 1399/11/11 ساعت 17:50:15
The National Gallery https://www.wallcolmonoy.com/stmap_12hcwyaj.html?tadagra.lariam.viagra bijsluiter amitriptyline hcl cf 10 mg Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) astronaut Koichi Wakata, the first Japanese commander of the International Space Station (ISS), is expected to arrive at his post in November or December this year. He will then take part in the world's first conversation experiment held between a person and a robot in outer space, an initiative designed to explore the possibilities of humans coexisting with robots in the future. The conversation will take place in the ISS's Japanese Experiment Module "Kibo," which means "hope."

نویسنده Terrence در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:07:07
I work for myself https://virtualaw.in/stmap_64lqbgta.html?himplasia.orlistat.viagra.norvasc pristiq wellbutrin combo The small rise in spending was driven by a 0.8 percent gain in purchases of nondurable goods, such as clothing. Purchases of durable goods such as autos fell 0.2 percent and purchases of services such as utilities and doctor’s visits were unchanged in July.

نویسنده Julia در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:07:27
A staff restaurant https://www.sistemlak.com/stmap_86nlhbfq.html?levobunolol.cialis.erectalis.reglan singulair 4 mg sobres para que sirve As well as steering the brand back upmarket, they shifted toa more profitable strategy of selling clothes and accessoriesthrough Burberry shops rather than department stores and led abig expansion into fast-growing emerging markets like China.

نویسنده Jimmy در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:07:44
I enjoy travelling https://nailspa365.com/stmap_64lqbgta.html?shuddha.cialis.anafranil how many doses of infant tylenol in a day Other groups have grown small pieces of neural tissue in the lab before, but none has been able to successfully grow tissue that contained both a cortex — the specialized outer layer of the brain — and other brain regions, Knoblich said.

نویسنده Charlie در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:08:05
I can't get a dialling tone https://blog.bazarhorizonte.com.br/stmap_86nlhbfq.html?lidocaine.desogestrel.cialis.captopril acetato de ciproterona etinilestradiol o mesmo que diclin In sum, Manning found himself in the classic, excruciating dilemma of the decent person enmeshed in an abhorrent system, not as a victim but as a perpetrator. By following the rules, he would be an accomplice of torture. Only by breaking the rules could he do the right thing. He reported it — to the boss of the American government: the American people.

نویسنده Kidrock در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:08:25
How much notice do you have to give? https://magazin-trcanje.com/stmap_86nlhbfq.html?cytoxan.cialis.femalefil itraconazole capsules bp 100mg uses in hindi The biggest difference is the availability of LTE connectivity (which exists on the Lumia but not the Surface), and the option of a 64GB version of the Surface (where the Lumia is only available in 32GB).

نویسنده Owen در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:18:10
Accountant supermarket manager https://magazin-trcanje.com/stmap_12hcwyaj.html?enalapril.avanafil.levitra minoxidil walgreens beard Traders say the dollar's precipitous fall reflecteduncertainty over how soon the Federal Reserve will startreducing its stimulus, as well as signs of improvement in othereconomies, such as China and Europe.

نویسنده Emmitt در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:18:30
I'd like , please https://virtualaw.in/stmap_64lqbgta.html?metronidazole.serevent.viagra panadol extend dosage Bad luck, because Leckford doesn’t only have the benefits of the clear, swift-flowing waters of the Test, it also has a rather elegant Edwardian country house hotel in the form of Leckford Abbas, water gardens, a bluebell wood, an arboretum, apple orchards, two golf courses, 500 acres of wildlife and five sites of special scientific interest, including a Viking dock on the river and ancient field systems.

نویسنده Malik در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:18:51
I can't stand football https://cantieredanese.it/stmap_12hcwyaj.html?cialis.evecare.trecator-sc celebrex cu alcool Not only is the carbon material that goes into the Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) Life Module that surrounds the passengers produced using Columbia River hydropower in Moses Lake, Washington, which explains why the state's governor, Jay Inslee was on hand for the premier in New York City, but if the aluminum that makes up the Drive Module comes from Iceland, that too is produced by a combination of hydropower and geothermal energy.

نویسنده Merlin در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:19:10
I'm in my first year at university http://www.elinversorenergetico.com/stmap_86nlhbfq.html?cordarone.reminyl.proagra.viagra demadex cost goodrx "It doesn't cut the growing costs of supplying energy. Only 16% of the bill is under our control and imposing price controls discourages investment, increases uncertainty and ultimately leads to higher prices," he said.

نویسنده Donovan در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:19:28
Free medical insurance https://wfsroofingcompany.com/stmap_86nlhbfq.html?ethinyl.thioridazine.cialis.varenicline pepcid ac chewable discontinued “She’s always singing things. When she walks into the makeup room [at work], instead of singing the lyrics to ‘Oklahoma,’ she’ll go, ‘Hoooda woman, where the wind comes sweeping down the plain...’ ”

نویسنده Owen در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:37:40
I came here to work http://mulkdor.com/stmap_64lqbgta.html?paxil.micronase.premarin.cialis clarithromycin side effects reddit Although the exact terms of the conversion will not be known until a circular is published in October, it is the one which is not proving popular with several bondholders. The value of the new instruments is not known. However, the PRA on Friday deferred the coupon payments on one tranche of the bonds. For the Co-op’s plan to succeed, 77pc of the value of the holders of the subordinated debt and preference shares must back the plan. For retired investors reliant on the bonds for income, the scheme is far from popular.

نویسنده Moshe در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:37:59
We need someone with experience https://www.wallcolmonoy.com/stmap_12hcwyaj.html?eldepryl.cialis.pamelor captopril ulotka dla pacjenta The New York state prosecutor's office has been participating in those talks because it is part of a workinggroup formed by President Barack Obama in January 2012 toinvestigate misconduct in mortgage securities that contributedto the financial crisis.

نویسنده Billy در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:38:18
Special Delivery https://www.sistemlak.com/stmap_64lqbgta.html?cialis.methotrexate.saw.ketotifen valacyclovir pill And if you compare the letter and what has been done sincethen, and what reforms are implemented and what reforms are kindof revised or even put backward now, so what is your assessmentof Italy’s reforming agenda?

نویسنده Erwin در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:38:35
Free medical insurance https://magazin-trcanje.com/stmap_64lqbgta.html?cabgolin.zyban.cialis does bactrim treat trichomoniasis On Tuesday a team of U.N. experts began inspecting the armaments and interviewing the ship's crew to determine whether the shipment violated U.N. sanctions aimed at blocking the sale of sophisticated weaponry to North Korea.

نویسنده Adolfo در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:38:53
How much were you paid in your last job? https://archevani.ge/stmap_86nlhbfq.html?viagra.pilocarpine.atarax buy losartan "A lot of our caterpillars have gotten fungus diseases," said entomologist Phil Nixon of UI Extension. While other butterfly species are starting to appear, "I haven't seen many monarchs yet. I imagine they will be making themselves known over the next couple of weeks."

نویسنده Andrew در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:47:27
We're at university together http://www.fcovalrasserignan.com/stmap_12hcwyaj.html?tenormin.levitra.furacin.digoxin cost methotrexate injection To a backdrop of dramatic music, the video showed images of diplomatic vehicles, a flight manifest and the three diplomats entering and departing what appeared to be offices of pro-opposition groups in Bolivar.

نویسنده Kevin در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:47:46
How many weeks' holiday a year are there? http://www.eldiariodemaule.com/stmap_12hcwyaj.html?bromocriptine.acticin.cialis valsartan-hydrochlorothiazide 160-25 mg A senior State Department Official said that while the administration doesn’t expect any major breakthroughs in Thursday’s meeting, President Obama and Secretary Kerry believe it’s worth testing the potential for negotiations with new leadership in Iran.

نویسنده Coleman در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:48:07
My battery's about to run out https://magazin-trcanje.com/stmap_12hcwyaj.html?tamsulosin.risperdal.viagra acyclovir cream herpes zoster The Glasgow South and Eastwood Extra provides news, events and sport features from the Glasgow area. For the best up to date information relating to Glasgow and the surrounding areas visit us at The Glasgow South and Eastwood Extra regularly or bookmark this page.

نویسنده Faustino در تاریخ 1399/11/11 ساعت 18:48:27
What do you want to do when you've finished? https://magazin-trcanje.com/stmap_12hcwyaj.html?tamsulosin.risperdal.viagra azithromycin uk online He said he had to do this because the United States and itsallies were preventing him reaching Latin America. The UnitedStates has revoked Snowden's passport and urged nationsworldwide not to help him reach an asylum destination.


منوی اصلی

صفحه اصلی
مطبوعات و رسانه
مقالات و عناوین
برگ هایی از تاریخ تهران
تاریخ سکه
خرید کتاب
دانلود کتاب
کتاب‌های منتشر شده
ارتباط با مولف

جستجو
حاضرین در سایت
27 میهمان حاضرند
آمار بازدید ها
امروز385
دیروز670
تا کنون2545537

تهران نامه

© Copyright 2008 DARIOUSH SHAHBAZI . All rights reserved.